Skip to content

‘figury geometryczne’

Każdy wielokąt foremny (a więc taki, którego wszystkie boki są równe) da się opisać na okręgu. Można także taki wielokąt wpisać w okrąg. Ale co właściwie znaczy “opisać na okręgu” lub “wpisać w okrąg”? Czytaj dalej…

O symetrii figur płaskich względem prostej mówi się prawidłowo, że jest to symetria względem osi symetrii. Czytaj dalej…

Wielokąt, zwany również wielobokiem to figura geometryczna o różnej ilości boków, przecinających się pod różnym kątem. Najpopularniejszą odmianą wielokąta jest wielokąt foremny. Figura ta charakteryzuje się bokami o równej długości i kątami o identycznej wartości. Zaliczyć do niej można:

Czworokąt to wielokąt płaski, posiadający dokładnie cztery boki.

Każdy czworokąt ma dwie przekątne, czyli odcinki łączące wierzchołki nieprzeciwległych boków. Czytaj dalej…

O figurach podobnych mówimy, gdy mamy do czynienia z figurami o tych samych kształtach lecz innych wielkościach.

Figury podobne Czytaj dalej…

Prosta bądź linia prosta jest w geometrii jednym z pojęć pierwotnych. Jest to zbiór punktów opisanych następującym równaniem ogólnym ax + by + c = 0, gdzie a i b nie mogą być równe zeru.

Prosta to linia o nieokreślonym początku i końcu, bo jeśli określimy jej granice mamy wtedy do czynienia z odcinkiem. Czytaj dalej…

Okrąg to krzywa.To figura płaska, która jest zbiorem punktów płaszczyzny umiejscowionych tak, aby odległość każdego z tych punktów od wybranego punktu była identyczna. Czytaj dalej…

Graniastosłup to wielościan, którego wszystkie wierzchołki leżą na dwóch różnych płaszczyznach równoległych, a krawędzie niezawarte w tych płaszczyznach są do siebie równoległe. Czytaj dalej…

Bryły obrotowe to figury przestrzenne. Powstają, kiedy figury geometryczne obracamy wokół własnej osi. Czytaj dalej…

Figurami przystającymi nazywmy wszystkie figury, które mają taką samą liczbą boków, o takiej samej długości oraz kąty międzi tymi bokami mają takie same wartości. Figury przystające mają więc takie samo pole Czytaj dalej…