Skip to content

‘figury geometryczne’

Każdy wielokąt foremny (a więc taki, którego wszystkie boki są równe) da się opisać na okręgu. Można także taki wielokąt wpisać w okrąg. Ale co właściwie znaczy „opisać na okręgu” lub „wpisać w okrąg”? Continue reading “Wielokąty opisane na okręgu i wielokąty wpisane w okrąg” »

O symetrii figur płaskich względem prostej mówi się prawidłowo, że jest to symetria względem osi symetrii. Continue reading “Symetria figur płaskich” »

Wielokąt, zwany również wielobokiem to figura geometryczna o różnej ilości boków, przecinających się pod różnym kątem. Najpopularniejszą odmianą wielokąta jest wielokąt foremny. Figura ta charakteryzuje się bokami o równej długości i kątami o identycznej wartości. Zaliczyć do niej można:

Czworokąt to wielokąt płaski, posiadający dokładnie cztery boki.

Każdy czworokąt ma dwie przekątne, czyli odcinki łączące wierzchołki nieprzeciwległych boków. Continue reading “Charakterystyka czworokątów” »

O figurach podobnych mówimy, gdy mamy do czynienia z figurami o tych samych kształtach lecz innych wielkościach.

Figury podobne Continue reading “Podobieństwo figur” »

Prosta bądź linia prosta jest w geometrii jednym z pojęć pierwotnych. Jest to zbiór punktów opisanych następującym równaniem ogólnym ax + by + c = 0, gdzie a i b nie mogą być równe zeru.

Prosta to linia o nieokreślonym początku i końcu, bo jeśli określimy jej granice mamy wtedy do czynienia z odcinkiem. Continue reading “Definicja prostej” »

Okrąg to krzywa.To figura płaska, która jest zbiorem punktów płaszczyzny umiejscowionych tak, aby odległość każdego z tych punktów od wybranego punktu była identyczna. Continue reading “Okrąg i jego właściwości” »

Graniastosłup to wielościan, którego wszystkie wierzchołki leżą na dwóch różnych płaszczyznach równoległych, a krawędzie niezawarte w tych płaszczyznach są do siebie równoległe. Continue reading “Definicja graniastosłupa” »

Bryły obrotowe to figury przestrzenne. Powstają, kiedy figury geometryczne obracamy wokół własnej osi. Continue reading “Definicja brył obrotowych” »

Figurami przystającymi nazywmy wszystkie figury, które mają taką samą liczbą boków, o takiej samej długości oraz kąty międzi tymi bokami mają takie same wartości. Figury przystające mają więc takie samo pole Continue reading “Figury przystające” »